SEGE Citycomfort 2140 none ...
1- ASIENTO/SEAT none ...
Polipiel
Moqueta
Especial
SiNo
SiNo
2 puntosNo